Podmínky zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Tyto podmínky zpracování osobních údajů („dále jen Podmínky“) upravují zpracování osobních údajů při užívání webových stránek www.alpaka-app.cz (dále jen „Web“) nebo při užívání mobilní aplikace Alpaka - Slow Fashion App („dále jen „Mobilní aplikace“, Web a Mobilní aplikace společně dále jen „Aplikace“) jejími uživateli (dále jen „Uživatel“).
 
2. Vlastníkem a provozovatelem Aplikace a dále správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost Alpaka.app, s.r.o., IČ 075 11 779, se sídlem Sámova 19, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302205 (dále jen „Správce“).

3. Kontaktní údaje Správce jsou následující:adresa pro doručování: Sámova 19, 101 00 Praha 10;kontaktní email: Cerna.steffi@gmail.com;telefon: +420 732 963 386.

4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, Uživateli; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Podmínky a účel zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává pouze osobní údaje Uživatele, které mu Uživatel sám poskytl.

2. Zpracování osobních údajů Správcem je zákonné, neboť je při zpracování splněna vždy alespoň jedna z následujících podmínek:

III. Doba uchování osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje Uživatele za účelem poskytování služeb a splnění smluvních povinností dle čl. II odst. 3 písm. a) Podmínek po dobu trvání registrace Uživatele v Aplikaci.

2. Osobní údaje Uživatele zpracovávané Správcem za účelem zasílání newsletterů a obchodních sdělení dle čl. II odst. 3 písm. b) Podmínek bude Správce uchovávat po dobu trvání souhlasu s takovýmto zasíláním uděleného Uživatelem.

3. Správce uchovává osobní údaje Uživatele zpracovávané za účelem ochrany svých práv dle čl. II odst. 3 písm. c) Podmínek, dokud trvá jeho oprávněný zájem.

4. Osobní údaje Uživatelů Správce tedy uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z právních vztahů mezi Správcem a Uživatelem nebo do odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů Uživatelem (pokud toto odvolání souhlasu znamená pro Správce povinnost výmazu osobních údajů). Po uplynutí této doby jsou osobní údaje Uživatele Správcem vymazány.


IV. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje Uživatelů může Správce předat jiným zpracovatelům (subdodavatelům Správce), kteří mu dodávají marketingové a další podpůrné služby, vždy však v souladu s výše uvedenými účely. Správce zároveň nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.


V. Práva Uživatele, jako subjektu údajů

Na základě pravidel stanovených v nařízení GDPR má Uživatel zejména právo na:

Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv může Uživatel kontaktovat Správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Správce Uživatelům s uplatněním jejich práv poradí a pomůže.


VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje Uživatelů může Správce předat jiným zpracovatelům (subdodavatelům Správce), kteří mu dodávají marketingové a další podpůrné služby, vždy však v souladu s výše uvedenými účely. Správce zároveň nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů Uživatele.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů Uživatele v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům Uživatele mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VII. Cookies

1. V případě využívání Aplikace, dochází k ukládání (Správcem nebo s jeho souhlasem i třetí stranou) malých identifikačních souborů nazývaných cookies do počítače Uživatele. Tyto soubory Správci umožňují sbírat určité informace ze zařízení Uživatele (např. počet zobrazení profilu uživatelů Aplikace, návštěvnost stránek, aktivita v Aplikaci apod.), na jejichž základě Správce:

2. Správce žádný z těchto identifikačních souborů nepoužívá k tomu, aby Uživatele identifikoval jako jednotlivce.

3. Uživatel může ukládání cookies zakázat, nebo cookies již uložené z počítače vymazat, pomocí nastavení svého webového prohlížeče.

4. Pokud má Uživatel ukládání cookies povolené na svém webovém prohlížeči a navštíví webové stránky Správce, souhlasí tím s používáním cookies podle těchto Podmínek.

5. V rozsahu, v jakém jsou cookies osobním údajem, řídí se jejich zpracování pravidly, která se vztahují k ochraně osobních údajů dle těchto Podmínek.


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Registrací do Aplikace a/nebo zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře Uživatel potvrzuje, že je seznámen s Podmínkami a že je v celém rozsahu přijímá.

2. Tyto Podmínky a jakékoliv další smlouvy a právní vztahy mezi Správcem a Uživatelem se řídí právem České republiky. Pro rozhodování souvisejících právních sporů mezi Správcem a Uživatelem jsou příslušné obecné soudy České republiky.

3. V případě potřeby je Správce oprávněn znění těchto Podmínek jednostranně měnit. Změnu Správce oznámí vždy alespoň [30] dnů před nabytím její účinnosti, a to zobrazením oznámení v účtu Uživatele anebo v Aplikaci. Nebude-li Uživatel se změnou souhlasit, má právo od příslušného smluvního vztahu založeného těmito Podmínkami odstoupit, s účinností ke dni nabytí účinnosti oznámených změn, a to zrušením svého účtu. Nezruší-li Uživatel svůj účet do data nabytí účinnosti změny, platí, že se změnou souhlasí. 

4. Uživatelé jsou povinni uvádět pouze pravdivé a přesné údaje nebo jakékoliv údaje a pouze takové údaje zanášet Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že Správce nenese žádnou odpovědnost za osobní údaje poskytnuté Uživatelem,

5. Ukáže-li se některé ustanovení Podmínek jako neplatné, neúčinné, nebo nevymahatelné, takové ustanovení Správce nahradí ustanovením, jehož smysl a účel se původnímu ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek. 


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 31. 8. 2018.

Stáhni si apku a vyzkoušej Alpaku